เกี่ยวกับคำOPGTECHCO.,LTD.ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2551โดยบุคลากรและคณะผู้บริหารชาวไทยที่สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจปาล์มน้ำมันมากว่า20ปีและความพร้อมด้านการจัดการวัตถุดิบทรัพยากรรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพัฒนาทางเลือกด้านพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโอเลอีน(PALMOLEIN)ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านโภชนาการต่างๆในรูปแบบPALMCOMPLEXซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจและจำหน่ายผลผลิตจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันครบวงจรนับตั้งแต่สวนปาล์มโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบโรงกลั่นน้ำมันปาล์มโรงผลิตBIODIESELโรงแยกไขโรงบรรจุน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้OPGTECHก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจปาล์มน้ำมันครบวงจรทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาคASEAN

โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช“คำ”เป็นผลิตภัณฑ์หลักของOPGTechด้านธุรกิจน้ำมันปาล์มโอเลอีนที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทยจากมาตรฐานการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานด้านโภชนาการระดับสากลต่างๆอาทิมาตรฐานISO22000:2005(มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)มาตรฐานGMP(GoodManufacturingPractice)มาตรฐานHACCP(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)รวมถึงการได้รับเครื่องหมายรับรองHalal
“คำ”ในความหมายที่OPGTechได้กำหนดขึ้นเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโอเลอีนเพื่อการบริโภคของผู้บริโภคชาวไทยจึงไม่ได้มีความหมายเพียงความอร่อยแต่แฝงไว้ด้วย“คุณค่า”ด้านโภชนาการจากคุณภาพการผลิตของOPGTech
วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทย
พันธกิจ 
ดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพการจัดการสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพถึงการแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหารพลังงานและอื่นๆโดยมีพันธกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจและอุตสาหกรรมดังนี้
ต่อลูกค้า: 
มอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงต่อเวลาให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศอันเป็นการสร้างความพึงพอใจและผูกพันกันระยะยาว
ต่อคู่ค้า: 
ร่วมทำธุรกิจด้วยความไว้วางใจบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้วยความสัมพันธ์อันดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
ต่อผู้ถือหุ้น: 
สร้างผลตอบแทนที่ดีรักษาและขยายธุรกิจให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
ต่อพนักงาน: 
มุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงานร่วมกับองค์กรอย่างมั่นคง
ต่อสังคมชุมชน: 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน